Vô thường là thường hằng

Vô thường là thường hằng

Vô thường là thường hằng. Tất cả những gì có hình tướng đều luôn bị thay đổi bởi quy luật vô thường như: thân thể, nhà cửa, của cải vật chất v.v…chỉ khác nhau về cách thức thay đổi.

Bởi vô thường là quy luật tự nhiên nên mọi thứ đến rồi đi, sinh và diệt tự nhiên theo quy luật của chúng. Chỉ ai cố nắm giữ hay chống đối mới tạo thành khổ đau.

Vô thường là thường hằng
Vô thường là thường hằng

Sự chết chẳng qua là thay đổi hình thức khác của sự sống, ai hiểu được như vậy, người đó được an lành.

Người có phước là trong sự vô thường mất mát, biết giác ngộ ra Sự thật cuộc đời mà tiến hoá cảnh giới tâm thức cao hơn.

Người thiếu phước là trong sự vô thường, mất mát thì sinh ra bám víu, khổ đau và chìm đắm trầm luân trong sinh tử.

Người biết tu tập là luôn tỉnh giác, định tĩnh và điềm nhiên trước sự mất mát đổi thay, chứ không phải tu để cầu thay đổi những quy luật vô thường thành thường hằng.

Thân, Thọ, Tâm, Pháp luôn hiện hữu nơi mình. Ai khéo dùng Tuệ quán sát thì sẽ rõ ràng, không bị lầm lẫn và đồng hoá vào dòng ảo tưởng (Maya). Người đó sẽ không bị những pháp tạm bợ vô thường của thế gian chi phối.

Vô thường là diệu pháp
Mỗi khắc mới tinh anh
Đau khổ hay an lành
Chỉ đến đi, sinh diệt.

Trúc Lan Nhã
MAIDEPXINH.COM

Chia sẻ bài viết này

Đăng ý kiến của bạn